Trans Granit Memorials Srl.

Str. Principala, Nr: 446/B, Ungheni 547605, Románia

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Tartalomjegyzék

1. A szabályzat célja

2. Fogalmi meghatározások

3. Az adatkezelés alapelvei

4. Az adatkezelés jogalapja

5. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok

6. A személyes adatok kezelése

            – honlapon történő regisztráció

            – webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

            – ügyfélkapcsolat

            – hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

            – direkt marketing – Robinson lista

            – kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés

            – marketing

            – adatbázis építése

            – fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés

            – hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése

            – fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése

            – kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

            – időszakos promóció

            – tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz / felméréshez kapcsolódó         adatkezelés

7. Adatfeldolgozó igénybevétel

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

9. Mellékletek

1. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat minta + munkaszerződés kiegészítés minta munkavállalók részére

2. számú melléklet: Informatikai Biztonsági Szabályzat nyilatkozata

3. számú melléklet: Beléptető rendszer adatkezelésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató minta

számú melléklet: Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése

5. számú melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta és kamerarendszer sémarajz

6. számú melléklet: Elektronikus megfigyelőrendszerhez kapcsolódó betekintési joggal rendelkező személyek adatai

7. számú melléklet: Jegyzőkönyv minta kamerarendszerrel készült felvétel zárolásához

8. számú melléklet: Jegyzőkönyv minta kamerarendszerrel készített felvétel megtekintéséhez

9. számú melléklet: Honlapon történő adatkezelés tájékoztatója

10. számú melléklet: Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról

11. számú melléklet: Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató

12. számú melléklet: Munkára alkalmas állapot vizsgálata jegyzőkönyv minta

13. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat fotó ill. videofelvétel készítéséhez

Impresszum

A weboldal fenntartója, mint szolgáltató, illetőleg adatkezelő a 2001. évi CVIII. tv. 4.§-a alapján az alábbiakat teszi közzé:

A weboldal fenntartója, mint szolgáltató, illetőleg adatkezelő: Tans Granit Memorials Societate cu Raspundere Limitata (továbbiakban: Trans Granit Memorials Srl.)

Székhely: Str. Principala, Nr: 446/B, Ungheni 547605, Románia

A tényleges adatkezelés és feldolgozás helyei: 
Str. Principala, Nr: 446/B, Ungheni 547605, Románia

Strada Zizinului 109 bis, Brașov 500407, Románia

1. A szabályzat célja

Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, az információszabadságról szóló törvény  alapján a Trans Granit Memorials Srl a továbbiakban: Társaság) működése során keletkező személyes adatok kezelését biztosítsa, valamint  meghatározza ezen adatok adatigénylési és kezelési rendjét, valamint ha és amennyiben a Társaság a jövőben  közérdekű adatokat kezelne, ezen közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

1.2. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,

d) az adatfeldolgozóra, valamint

e) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

 A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,

b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,

d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint

e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező személyes, és közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

2. Fogalmi meghatározások

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége

3. Az adatkezelés alapelvei

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság mindenkori ügyvezető igazgatója, a társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

4. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori ügyvezető által kiadott információbiztonsági szabályzatok található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok  védelmére. A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzatokat alkalmazza:

 Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az informatikai biztonsági szabályzat felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatát az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. 

6. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése

Beléptetés – létszám nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A Társaság felügyelete alá tartozó helyiségek területére kizárólag a jogosultsággal rendelkező dolgozók, vendégek vagy vállalkozások jogosultak belépni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az adatkezelés célja a létszám nyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériuma a területen tartózkodó dolgozók, vállalkozások, ill. magánszemélyek tartózkodási helyének ill. létszámának pontos ismerete.

 A Társaság a vendégek részére a személyes adatok kezeléséről írásos tájékoztatást nyújt.

A kezelt adatok köre munkavállalók esetén: Név, törzsszám, kilépés-belépés időpontja

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság területére kizárólag az engedéllyel rendelkező magánszemélyek vagy vállalkozások jogosultak belépni. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. 

A kezelt adatok köre: Név, születési hely, idő, anyja neve, belépés-kilépés időpontja, fogadó

személy, dátum

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§. alapján a látogató önkéntes hozzájárulása, a szerződés mellékletét képező egyszeri belépésre jogosult személyekre vonatkozó tájékoztató alapján. 

Az adatkezelés időtartama: Maximum a távozástól eltelt 24 óra időtartamig.

Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése

Az adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épségvédelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából intézményeiben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. 

A Társaság NEM üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert a munkavállalóinak megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelyen, öltözőkben, és közterületen. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít. A Társaság vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, ill. a vendégek által is megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén. 

A kamerák elhelyezéséről szóló sémarajzott, ill. a munkavállalók elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztatóját jelen adatkezelési tájékoztató melléklete tartalmazza.

A kezelt adatok köre: A Társaság területére belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a megfigyelőrendszer által rögzített felvételekből levonható következtetések.

Az adatkezelés jogalapja: Vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel, Munkavállalók esetében a személy és vagyonvédelmi, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv rendelkezései.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat a keletkezést követő 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

A Társaság a jogszabály által rögzített határidő elteltével felhasználás hiányában a kamerafelvételt törli. Felhasználás során 10 napon túli mentése akkor történhet, ha azt hatóság a bizonyítási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrendeli, ha az érintett személy jogos érdekének bizonyításával kéri, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó felvételt mentse. A beérkezett kérelem jogosságát a Társaság adatvédelmi megbízottja elbírálja, és a kérelem jogossága esetén gondoskodik a felvétel kimentéséről, és a törvényi előírások szerinti zárolásáról.

Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő szervezetnek. Amennyiben a zárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt 30 nap elteltével a Társaság megsemmisíti.

Honlapon történő adatkezelés

1. Trans Granit Memorials Societate cu Raspundere Limitata (továbbiakban: Trans Granit Memorials Srl.) az általa üzemeltetett weboldal útján végez közvetlen értékesítési tevékenységet, ezért arról terméket lehet megrendelni, de a vásárlók, valamint érdeklődők tájékoztatását, és e társaság céljai megvalósításának támogatását, valamint promóciós, marketing tevékenységét is szolgálja.

I.

Ezzel összefüggésben a weboldal üzemeltetője (fenntartója) kötelezettséget vállal, hogy az oldal látogatóinak személyes adatait a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogcíme az érintett hozzájárulása (2011. évi CXII tv. 5. § (1) bekezdés).

Adatkezelést a Trans Granit Memorials Srl. és a Frisbo e-fulfillment S.A.  végez.

II.

Az adatkezelő különleges adatot nem kezel. Az adatkezelő kizárólag személyes adatokat, navigációs és anonim adatokat kezelhet. A weboldal megtekintése esetén kizárólag navigációs adatok kerülhetnek megtekintésre, kezelésre és továbbításra azaz, csak az internet szolgáltatója nevéről, valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP címről, internetes oldalról, valamint a látogatott weboldalakról szóló adatok kezeltethetnek és továbbíttathatnak. Ebben az esetben a látogató személye törvényes eszközökkel nem azonosítható. A jelen weboldal látogatása és tiltakozás nélküli elhagyása a navigációs és esetleges anonim adatkezeléshez való automatikus hozzájárulást jelenti.

Az érintett (2011. évi CXII. tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg az érintett fogalmát) személyes adatainak kezelésére az adatkezelőnek csak abban az esetben van módja és joga, amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelés céljából az adatkezelő tudomására hozza. Ilyen önkéntes, az adatkezelő javára való tudomásra hozásnak számít az érintett jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozó minden –  a jelen szabályzat III/A-III/O. valamint IX. pontjában meghatározott – olyan személyes adat, amelyet közhiteles és nyilvános, bárki számára elérhető nyilvántartás tartalmaz. 

A személyes adatoknak az adatkezelő részére bármely módon történő tudomásra hozása, hozzáférhetővé tétele egyben a III/A. és III/B, valamint III/C, III/E, III/F pont szerinti célból történő adatkezeléshez való hozzájárulást is jelenti.

A , III/D, III/G, III/I, III/J, III/K, III/L, III/M, III/N, III/O,  pont szerinti célból történő adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

III. 

Személyes adat kezelésére a fentieknek megfelelően csakis önkéntes adatszolgáltatás során kerülhet sor, az önkéntes hozzájárulás terjedelmének, az adatkezelés céljának megfelelően. Olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, mégpedig a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig (2011. évi CXII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján).

A 2001. évi CVIII tv. 13/A. § (1) bekezdése szerint a szolgáltató kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímét, mely adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, ebből származó díjak számlázása, és követelések érvényesítése.

Szolgáltató alatt a fenti jogszabály 2. § k. pontja alapján az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személyt, vagy jogi személyiség nélküli szervezetet kell érteni.

A 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (8) bekezdése szerint szolgáltatás nyújtása (az információs társadalommal összefüggően) nem tehető függővé az igénybe vevőnek a 13/A. § (1) – (3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulástól, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

III/A.

honlapon történő regisztráció:

Az adatkezelés célja : Lehetséges vevő, vevő és eladó közötti információs kapcsolat létesítése.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/B.

webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése:

Az adatkezelés célja: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelés. Ezen webáruház során képződő, képzett adatok harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére is továbbításra kerülhetnek.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, szállítási cím, megrendelés köre, érték, illetőleg  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/C.

ügyfélkapcsolat:

Az adatkezelés célja: Ügyfelekkel való rendszeres vagy időszakos kapcsolattartás a piaci jelenlét és a termékskála közlése céljából

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, vásárolt termékek jellege, vásárlás volumene, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/D.

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis:

Az adatkezelés célja : A webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódóan a vásárlóknak, potenciális vásárlóknak, érdeklődőknek hírlevél kerül küldésre a forgalmazott termékekről, termékskála változásról, alkalmazott árakról, akciókról, az áruház működésével kapcsolatos információkról.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/E.

direkt marketing – Robinson lista:

Az adatkezelés célja : A Robinson-lista egy olyan tilalmi lista, amelyre azok kerülnek fel, akik nem járulnak hozzá, hogy részükre direkt marketing anyagokat küldjenek. Vonatkozik ez mind az e-mailben, postai úton, faxon, SMS-ben, MMS-ben, illetve más közvetlen módon való megkeresésre. Ezek a listák gyakorlatilag az opt-out rendszerek kiegészítése: a listán szereplő személyeknek nem küldhető elektronikus reklámüzenet.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/F.

kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az áru értékesítését követő áruszállítás céljából történő adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/G.

marketing:

Az adatkezelés célja: a vásárlók és érdeklődők információkkal való ellátása, elégedettség felmérése, illetőleg a termékvásárlással kapcsolatos tapasztalatok kiértékelése.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/H.

direkt marketing:

Az adatkezelés célja: Üzletfélként, vevőként megcélzott személyekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel elektronikus vagy postai úton, vagy telefonon.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/I.

adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Marketing kampány, illetőleg differenciált marketing eszközök használatának alapjául szolgáló döntéshez és a lehetséges, valamint tényleges ügyfelek, üzleti partnerek direkt elérését célzó adatbázis.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, a tervezett valamint teljesített vásárlások volumene, az érintett áruk köre, értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/J.

fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés:

Az adatkezelés célja: A fogyasztói szokások felmérése a webáruház optimális üzemeltetése céljából.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, vásárlási gyakoriság, vásárlási szándék, jellemzően érintett termékek, és vásárlási volumen, értéknagyság, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/K.

hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Rendszeres vásárlók, törzsvásárlók számára kedvezmények, ajándékok nyújtása.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, eddigi és tervezett vásárlások, az érintett termékek köre, volumene és értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/L.

fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése:

Az adatkezelés célja: Az értékesítési gyakorlat optimalizálása, mérése a fogyasztói visszajelzések alapján.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, vásárlással érintett termékek köre, volumene, értéke, a vásárlással kapcsolatos elégedettséget vagy elégedetlenséget előidéző körülmények, esetleges reklamációk, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/M.

kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése:

Az adatkezelés célja: Törzsvásárlók vagy más vásárlói csoportok részére kedvezmények biztosítására szolgáló adatbázis képzés a jogosultság megállapíthatósága szempontjából.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, korábbi vásárlásokkal, tervezett vásárlásokkal és adott vásárlásokkal érintett termékek köre, volumene, értéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

III/N.

időszakos promóció:

Az adatkezelés célja: Lehetséges vevők számára vásárlási kedvezmény ajánlása, biztosítása céljából történő adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig.

III/O.

tudományos kutatásnak nem minősülő kutatáshoz / felméréshez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: A vásárló vásárlási szokásainak felmérését szolgáló adatkezelés.

Ezen célból kezelt személyes adatok köre: Név, cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, vásárlási gyakoriság, volumen, az érintett termékek köre, az egyes vásárlások értéke, a vásárlások időszakonkénti összértéke, illetőleg jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a IX. pontban meghatározott adatok.

Adatkezelés időtartama: Érintett kérésére történő törlésig.

IV.

Az adatkezelő Trans Granit Memorials Srl. és a Frisbo e-fulfillment S.A. Az adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelheti, azonban a hozzájárulás visszavonását követően, vagy az adatkezelés időtartamának lejártát követően törli. Az adatkezelés időtartama határozatlan, az érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy a cél megvalósulásáig tart. Amennyiben igényérvényesítés történik valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerítéséig, az adatkezelő a fentiektől eltérően jogosult az adatkezelésre. Az adatkezelő jogosult azonban az adatokat a fenti határidő előtt is – az érintettel való közlés mellőzésével – törölni. Ennek indoka az, hogy az adatkezelés elsődlegesen az adatkezelő, illetőleg a szolgáltató érdekét szolgálja, és erre tekintettel a törlés az érintett jogos érdekét elviekben sem sérti. Az adatkezelés – az érintett hozzájárulása mellet – az adatkezelőnek joga, de nem kötelezettsége. Az áru jogosult javára történő kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatok, információk kezeléséhez a NAIH 1134696. érkeztető számú tájékoztatása szerint nem szükséges NAIH regisztráció. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja azonban az érintettet, az átvételre jogosultat hogy az áru kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatai az áruszállítást végző személynek, gazdasági társaságnak átadásra kerülnek. Ezen személyes adatok az alábbiak : a megrendelő és a címzett neve, lakhelye, székhelye, telephelye, telefonszáma, e-mail címe, a rendelt áru megnevezése, mennyisége, értéke. Az áruszállítást végző jogi személy :

 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Cégjegyzékszám:13-09-111755Adószám:12369410-2-44.
Közösségi adószám: HU12369410.
 
      
    

Magyar Posta Zrt. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232244
Cégjegyzékszám: 01 10 042463

V.

A kezelt adatokat az alábbi személyek jogosultak megismerni, kezelni:
Az adatkezelő Trans Granit Memorials Srl.., illetőleg annak adminisztratív dolgozói, informatikai dolgozói.

VI.

Az érintett kérheti az adatkezelőtől:

  1. személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást,
  2. személyes adatainak helyesbítését,
  3. személyes adatainak törlését, vagy zárolását (2011. évi CXII. tv. 14. § a) – c)).

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett által kezelt, illetőleg az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (2011. évi CXII. tv. 15. § (1) bekezdés).

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti (2011. évi CXII. tv. 17. § (1) bekezdése).

A személyes adatot törölni kell a 2011. évi CXII. tv. 17. § (2) bekezdés a) – e) pontjáig meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha az érintett e törvény 14. § c) pontjában foglaltak szerint kéri.

Törlés helyett az érintett a személyes adat zárolását kérheti a 2011. évi CXII. tv. 17. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint.

A kezelt adatok helyesbítéséről, zárolásáról, a megjelölésről, és a törlésről értesíteni kell az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították (2011. évi CXII. tv. 18. § (1) bekezdés). Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, különös tekintettel a jelen szabályzat IV. pontjának utolsó mondatában írtakra.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlési kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, egyben felhívja az érintett figyelmét a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a jelen szabályzatban NAIH) fordulás, valamint a bírósági jogorvoslat lehetőségéről (2011. évi CXII. tv. 18. § (2) bekezdés).

2. Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz, bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. 

A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam.

3. Karrier oldal üzemeltetés

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain, ha és amennyiben karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatokról információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

Belső nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről és adattovábbításról

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után az ügyvezető kizárólagos feladatköre. 

Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából a Társaság könyvelőjén kívül kizárólag az ügyvezető ismerheti meg. A Társaság a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja.

A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995. évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoztató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az 1995. évi CXVII. törvény.

Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, illetve, ha az adatkezelést törvény, ill. az 1. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak figyelembevételével.

A Társaság az alábbi munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a munkavállalóval kapcsolatosan:

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli.

Egészségügyi szolgáltató: ………………………………………………………………………………………………………………

Munkára alkalmas állapot vizsgálata

Az adatkezelés célja: A Társaság által kezelt helyiségek területén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások, és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse.

A Társaság által kezelt intézmények teljes területén tilos a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek hatása alatt a munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv., valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. alapján a munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat. 

A munkáltató ellenőrzési gyakorlata nem járhat az emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a Társaság munkavédelmi utasításával összhangban megvalósítható. A munkavállaló alkoholszondás ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyvet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete tartalmazza

A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, ellenőrzés ideje, ellenőrzés eredménye

Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 60. § valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 52. §

Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő.

Oktatási ill. tájékoztatási célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése

Az adatkezelés célja: A Társaság a munkavégzés, a munkafolyamatok bemutatásáról, a társaság keretein belül szervezett eseményekről tájékoztató, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság dolgozói szerepelnek. A dolgozókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizárólag a munkavállaló egyéni döntése. 

A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a dolgozót nem ábrázolja negatív formában. A Társaság kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. A Társaság készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató melléklete tartalmazza.

A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. t.v 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás céljának eléréséig.

Promóciók szervezése

Az adatkezelés célja: A Társaság a vállalkozás tevékenységének, a Társaság által szervezett rendezvények bemutatása céljából bemutatónapokat szervezhet, reklámtevékenységet folytathat melynek célja a Társaság magas szintű ismertségének biztosítása. Ennek érdekében a Társaság a tevékenységét ismertető bemutatóanyagokat biztosít, támogatott rendezvényeket szervez mely során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes adataik megadásával személyesen vagy elektronikus úton tájékoztatást kaphatnak a cég tevékenységéről, dolgozóinak a munkavégzés ideje, vagy tanulmányi időszak alatt nyújtott támogatásokról, munkaidőn túl szervezett kedvezményes sportolási és szabadidős tevékenységekről.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, szakmai információk

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Direkt marketing hozzájárulás esetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig de maximum 24 hónapig. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően 8 év.

Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( http://www.facebook.com/about/privacy )

Karrier oldal adatkezelés

Az adatkezelés célja: A Társaság a www.pappautohaz.hu weblapon karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális állásajánlatairól információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, feltöltött önéletrajzban szereplő nem szenzitív adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§-a.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság részére. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.

Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§.

Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§.

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. 

8. Adatvédelmi incidensek kezelése

1. A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.

Általános jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást telefon adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek  átadhatja:

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti.

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

2. Az adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt személyes adat továbbításának:

Az adatkezelő a fentiekre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfönnebb 30 napon belül köteles közérthetően, írásban tájékoztatást adni. A tájékoztatást az adatkezelő csak a 2011. évi CXII. tv. 9. § (1) bekezdésében valamint 19. §-ában meghatározott esetekben, jogszabályhelyre utalással indokolt írásbeli közlés útján tagadhatja meg (2011. évi CXII. tv. 16. § (2) bekezdése). A megtagadásnak ki kell terjednie a NAIH-hoz való fordulás, illetőleg a Bírósági út igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatásra is.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett tiltakozhat az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@kutyafelszerelesek.hu

Telefon: 06-30-6889889

Postacím: 8483 Somlószőlős, Árpád utca 11.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 15 napon belül a tiltakozást megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja (2011. évi CXII tv. 21. § (2) bekezdés). Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, akkor a döntés közlésére nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a 2011. évi CXII tv. 22. §-ában meghatározott módon jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

4. Az adatkezelő az érintettekre vonatkozóan személyazonosító adatokként az alábbi személyes adatokat kezeli:

Magánszemély esetén:

név, lakcíme,  telefonszáma, e-mail címe.

Cég esetén:

cégnév, honosság, székhely, telephely, cégjegyzékszám, adószám, telefonszám, e-mail cím.

Költségvetési szerv esetén:

Intézmény neve, honossága, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése, nyilvántartási száma székhelye, telephelye, szervezeti egységkód, adószám, fenntartó, intézményvezető neve, telefonszám, e-mail cím.

Alapítvány esetén:

név, székhely, honosság, bírósági bejegyző határozat száma, adószám, kuratórium elnökének neve, telefonszám, e-mail cím.

Egyesület, egyéb társadalmi szervezet esetén:

név, honosság, nyilvántartásba vevő bíróság, hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, székhely, adószám, elnök, vezető neve, telefonszám, e-mail cím.

Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

név, székhely, honosság, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége esetén az azt magában foglaló  jogi személy  neve, honossága, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése, nyilvántartási száma székhelye, telephelye, szervezeti egységkód, adószám, fenntartó, intézményvezető neve,  telefonszám, e-mail cím.

5. Az érintettekre vonatkozó adatok forrása az érintett közlése, valamint a jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet érintettre vonatkozó minden  közhiteles és nyilvános, bárki számára elérhető nyilvántartásban szereplő adat tekintetében a hivatkozott nyilvántartás. 

A tényleges adatkezelés és feldolgozás helyei:

A szolgáltató cégneve: Trans Granit Memorials Srl.

Szolgáltató székhelye: Str. Principala, Nr: 446/B, Ungheni 547605, Románia

Szolgáltató elektronikus elérhetősége: hello@sorgep.hu

Szolgáltatót bejegyző cégbíróság: …………..?

A szolgáltató adószáma: RO24692774 

A szolgáltató által végzett szakma gyakorlásának szakmai szabályai, és azokhoz való hozzáférés módja: 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. A jogszabályok elektronikusan az alábbi ingyenes címen érhetőek el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid

A szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató neve: 
DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

SC Frisbo Efulfillment SA

Braşov county, Brasov city, 15 Noiembrie street, no. 38, ap.1, 

e-mail: laura.frincu@frisbo.com

Az adatkezelő javára szállítást végez :

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság  
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. Cégjegyzékszám:13-09-111755Adószám:12369410-2-44.
Közösségi adószám: HU12369410.
  
                 e-mail :info@gls-hungary.com   
   


Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: elektronikus adatfeldolgozás a rögzített, tárolt adatokból a fentiekben megjelölt által.

6. Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik személy részére a fenti körön túlmenően az érintett külön hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, és ezért felelősséget vállal.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen  gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyi azonosításra alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

A fentiek szerinti adatkezelésre az alábbi jogszabályok irányadóak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv, a digitális archiválásról szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

A fenti weboldalra történő belépéssel az érintett, illetőleg az igénybe vevő elfogadja a fenti szabályzat feltételeit, illetőleg az ott rögzített adatkezelési elveket és szabályokat.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege: elektronikus adatfeldolgozás a rögzített, tárolt adatokból a fentiekben megjelölt által.

Az áru jogosult javára történő kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatok, információk kezeléséhez a NAIH 113496. érkeztető számú tájékoztatása szerint nem szükséges NAIH regisztráció. Az adatkezelő ezúton tájékoztatja azonban az érintettet, az átvételre jogosultat, hogy az áru kiszállításához, átadásához szükséges személyes adatai az áruszállítást végző személynek, gazdasági társaságnak átadásra kerülnek. Ezen személyes adatok az alábbiak: a megrendelő és a címzett neve, lakhelye, székhelye, telephelye, telefonszáma, e-mail címe, a rendelt áru megnevezése, mennyisége, értéke. Jelenleg az áruszállítást végző jogi személy:

 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 
                 e-mail :info@gls-hungary.com    
    

A szolgáltató által gyakorolt szabályozott szakma a szolgáltató letelepedési helye szerinti szabályai és azok hozzáférésének módja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv., továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadóak, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv, a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

A jogszabályok elektronikusan az alábbi ingyenes címen érhetőek el: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid

Az adatkezelésre vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szervek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.


Telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400


Fax:


+36 (1) 391-1410

Illetékességgel és hatáskörrel rendelkező törvényszék a Veszprémi Törvényszék elérhetőségei:

székhely: 8200 Veszprém, Vár utca 19.

postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1029.

telefonszám: 06-88-577500

7. A weboldalon megjelenített információkat az AnA – Naturfarm Kft. az Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztatóban (III/A. –  III/O pontokban.) meghatározott célból teszi közzé.

A www.sorgep.hu weboldal böngészése, megtekintése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

Dátum: ……………………

                                                                                                           ……………………. 

                                                                                              Trans Granit Memorials Srl.

                                                                                              képv.: …………….. ügyvezető

Mellékletek

1.sz. melléklet: 

Titoktartási nyilatkozat + munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére / minta /

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, ……………………………….. (Név: …………………. születési hely: ………………  születési idő: ………………. édesanyja neve:………………… cím: …………………..) jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzésére. 

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.

Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik: 

„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli”

A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk:

Dátum: ……………………

                                                                                              ……………………… Kft.

   Üzleti titok kötelezettje                                                                      Üzleti titok jogosultja

2. sz. melléklet: 

Informatikai Biztonsági Szabályzat Felhasználói nyilatkozat / minta /

 Felelősségi vállalás nyilatkozat

A nyilatkozat aláírásával felhasználók kinyilvánítják, hogy munkájuk során a lehető legnagyobb gondossággal járnak el az IT rendszerek használata során. Ismerik az Informatikai Biztonsági Szabályzatban (továbbiakban: IBSZ) lefektetett IT biztonsági kontrollokat, követelményeket és a velük kapcsolatos felelősségeiket. Mindent megtesznek azért, hogy szándékos vagy gondatlan magatartásukból eredően a Társaság érdekei és Informatikai rendszerei ne szenvedjenek el sérüléseket, károkat.

Felelősségi nyilatkozat

 Név: születési név: (szül. hely idő: an: lakcíme) mint a ………………… Kft. (továbbiakban: Szervezet) (székhely: ……………………………) munkavállalója kijelentem, hogy a feladataim ellátásához szükséges információ biztonsági ismeretekkel rendelkezem.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben kezelt alkalmazások, fájlok, levelek bizalmasok, a Társaság tulajdonát képezik, így azokat az IT vezető ellenőrizheti. Az ellenőrzés kiterjedhet az Internet használati és az elektronikus levelező rendszer tevékenységek nyomon követésére. Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, hogy a Társaság IT biztonsági szabályait ismerem, és betartom.

Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes, valamint a szervezet titkát képező adatokat, információkat megőrzöm, az általam megismert adatok külső félnek nem adom ki.

Amennyiben tudomásomra jut, hogy az IBSZ-ben leírt biztonsági szabályokat bárki megsérti, azt köteles vagyok írásban jelenteni a közvetlen felettesemnek és az IT vezetőnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen „Felhasználói Nyilatkozatban” leírtakat megszegem, úgy munkajogi, kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll fenn.

Dátum: ………………………….

                                                                       ……………………………………….

                                                                                   Munkavállaló

3. sz. melléklet: 

Létszám nyilvántartó adatkezelésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató / minta /

Munkavállalói tájékoztató létszámnyilvántartó rendszer használatáról

Munkavállaló neve: ……………………….

Születési neve: ……………………….

Születési helye, ideje: …………………….

Anyja neve: ……………………….

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ – a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a …………………. Kft. továbbiakban: Társaság / …………………….. / létszámnyilvántartó rendszert használ.

A létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetésének célja: az élet és a testi épség megóvása a területen tartózkodó munkavállalók pontos létszámának ismerete alapján.

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

A kezelt adatok köre: név, belépés pontos időpontja, a kilépés pontos időpontja, aláírás

Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy azonosító adatait a belépésre való jogosultság megszűntekor haladéktalanul, a rendszer működtetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat a számviteli bizonylatként szolgáló kötelezően tárolásra kerülő adatok kivételével legkésőbb az adat keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti.

Az adatok tárolásának helye: a ………………………….. szám alatti található telephelyén található szerverhelyiségben.

A Társaság az elektronikus beléptető – létszámnyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság ………….. megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Dátum: ………………………….                                                           ……………………………………………….

……………………. Kft. képviseletében

A tájékoztatást megkaptam!

Dátum: …………………………….                                                   ……………………………..

                                                                   Munkavállaló

4. sz. melléklet: 

Egyszeri belépésre jogosult látogatók adatainak kezelése / minta /

Tájékoztató egyszeri belépésre jogosult látogatók regisztrációjához

Látogató neve: ………………….

Születési neve: …………………

Születési helye, ideje: ………………..

Belépés időpontja: …………………..

Kilépés időpontja: …………………

Fogadó személy: …………………..

Aláírás: ……………………….

Tisztelt Partnerünk, Vendégünk!

A ………………… Kft. / ……………………………. / adatfelvételi nyomtatványon megadott személyes adatait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli.

A látogatói regisztráció aláírásával Ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

5. sz. melléklet: 

Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos tájékoztató minta és kamerarendszer sémarajz / minta /

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről

Munkavállaló neve: ……Születési neve: ………………(Születési helye, ideje: Anyja neve: )……sz. alatti lakos.

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ – a valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoztatom, hogy a …………………. Kft. /székhely:  …………………………./ ………………..szám alatti területén kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet.

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.

A kezelt adatok köre: a ……………….. Kft. területére belépő személyek arcképmása és cselekvése.

Az adatkezelés időtartama:  a területről történő kilépéstől számított 30 nap.

Az adatok tárolásának helye: a …………………………. alatti található telephelyén található szerverhelyiségben.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszerrel rögzített képfelvétel érinti a felvétel keletkezésétől számított 3 napon belül jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróságok vagy más hatóság kérésére a rögzített képfelvételt haladéktalanul átadjuk. A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszer használatával kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a Társaság mindenkori székhelyén és telephelyén is megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság ügyvezetőjéhez, mint adatvédelmi tisztségviselőjéhez személyesen, vagy a társaság adatvédelmi tisztségviselőjéhez írásbeli megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Dátum:……………………….                                                                     ………………………………….

 …………………….. Kft. képviseletében

A tájékoztatást megkaptam!

Dátum:…………………….                                                            …………………………….

                                                                                                   Munkavállaló

6. sz. melléklet: 

Megfigyelőrendszer, kamera rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó mentési és betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása / minta /

Elektronikus megfigyelőrendszerrel készült felvételhez betekintési és mentési joggal rendelkező személyek nyilvántartása

Betekintésre és mentésre jogosult személy: neve………. születési neve:………. Beosztása:……….

Jogosultság kezdetének dátuma: ………

Jogosultság megszűnésének dátuma: ………. 

7. sz. melléklet: 

Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel, kamerarendszerrel készült felvétel zárolásához / minta /

Jegyzőkönyv kamerafelvétel zárolásáról

 1. Kamerapozíció megnevezése:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. A zárolni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Igénylő személyes adatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

o Felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához

o Felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez

o Felvétel megsemmisítése iránti igény

 6. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Dátum:

 Igénylő aláírása

 Adatkezelő képviselőjének aláírása

8. sz. melléklet: 

Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel, kamerarendszerrel készült felvétel megtekintéséhez / minta /

Jegyzőkönyv kamerafelvételbe történő betekintéshez

 1. Kamerapozíció megnevezése:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 2. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 3. Igénylő személyes adatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan:

o Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához

o Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez

o Felvétel megsemmisítése iránti igény

 6. A megtekintett esemény rövid összefoglalása, intézkedések

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum: ……………………………

Igénylő aláírása

 Adatkezelő képviselőjének aláírása

9. sz. melléklet: 

Honlapon történő adatkezelés / minta /

Tájékoztató a …………………. Kft. www.pappautohaz.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint a ………………….. Kft. üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről

1. A tájékoztató célja:

A ……………… Kft. / Továbbiakban: Társaság / ……………………. / az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben / Info tv. / foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. 

A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapjait megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

2. Fogalmi meghatározások:

3. A honlapokon megvalósuló adatkezelés:

Látogatói statisztikák készítése:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjaihoz és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5.§-a, alapján a weblap látogatóinak önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam

4. Karrier oldal üzemeltetés

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain karrieroldalt üzemeltet, melynek célja a Társaság aktuális, betölthető állásajánlatokról információk nyújtása. A karrieroldalon feltüntetett email címre a jelentkező

feltöltheti önéletrajzát, és álláskereséssel kapcsolatos adatait. Az önéletrajz karrier oldalra történő feltöltéséhez a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név, lakcím, iskolai végzettség, ill. a jelentkezéskor feltöltött önéletrajzban szereplő egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 6.§-a

Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.

5. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama: A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

10. sz. melléklet: 

Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról / minta /

Az adatkezelő megnevezése: ………………

Adatkezelő címe:………………………

Adatkezelés célja: ………………………..

Adatkezelés jogalapja: ………………………..

Az adatok kezelése során érintett személyek köre:……………………….

Adatkezelés időtartama:……………………….

Beléptető rendszer üzemeltetése során a társaság területére belépő személyek létszám nyilvántartása:

Vendégek esetében önkéntes hozzájárulás:

Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, munkabalesetek rekonstruálása / minta /

Az adatkezelő megnevezése: …………………..

Adatkezelő címe:…………………….

Adatkezelés célja: ……………………….

Adatkezelés jogalapja: ……………………….

Az adatok kezelése során érintett személyek köre: …………………….

Adatkezelés időtartama:…………………………..

Beléptető rendszer üzemeltetése során a társaság területére belépő személyek létszám nyilvántartása / minta /

Adatfeldolgozó megnevezése: ……………………….

Adatfeldolgozó címe:………………………..

Adatfeldolgozás során végzett tevékenység:……………………………

Adatfeldolgozás helyének megnevezése:………………………….

Beléptető ill. kamerarendszer adatfeldolgozás, technikai háttértámogatás:……………………….

Bérszámfejtés szolgáltatás: …………………………………………………………………………………………………………..

11. sz. melléklet: 

Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató / minta /

Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

Munkavállaló neve: ………Születési neve: ………Születési helye, ideje: ……Anyja neve: ……………címe:

Tisztelt Munkavállalónk!

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ – az értelmében tájékoztatom, hogy a ……………..  Kft. / …………………………. /munkavállalással kapcsolatos személyes adatait adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Dátum:………………………                                                                 ……………………………………….

……………….. Kft. képviseletében

A ………………….. Kft. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem:

Dátum: …………………………..

                                                                                   ………………………………………………….

                                                                                                  Munkavállaló

12. sz. melléklet: 

Munkára alkalmas állapot vizsgálata jegyzőkönyv / minta /

JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS

EREDMÉNYÉRŐL

Az ellenőrzés ideje: 20…….év……………………hónap………….nap

Az ellenőrzés helye:…………………………………………………………………………………………..

Ellenőrzött munkavállaló neve, beosztása:………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………… Születési helye, ideje…………………………………………………………

Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének meghatározása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ellenőrzött személy: Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el*

A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató véleménye:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, tett intézkedések leírása:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személyt illeti.

Ellenőrzött személy tudomásul veszi, hogy az alkoholszondás ellenőrzés vizsgálati eredményének kétségbe vonása esetén a munkáltató kalibrált alkoholszonda által készített nyomtatott formátumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet az alkoholszondás ellenőrzési jegyzőkönyv mellékleteként kezel.

A szondáztatást végző személy aláírása: …………………………………………………

Az ellenőrzött személy aláírása: ……………………..…………………………..

Tanú neve.:                                                                               Tanú neve:

Lakcíme:                                                                                   Lakcíme:

Szem. ig. száma:                                                                        Szem. ig. száma:

Aláírása:                                                                                     Aláírása:

13. sz. melléklet:

Hozzájáruló nyilatkozat fotó, ill. videofelvétel készítéséhez / minta /

Munkavállalói tájékoztató ill. nyilatkozat videó, valamint fényképfelvételek készítéséről

Munkavállaló neve: …………Születési neve: ………Születési helye, ideje: …………Anyja neve: ……Címe:

Tisztelt Munkavállalónk!

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48 § – a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § értelmében tájékoztatom, hogy a ……………….. Kft. / ………………………, a továbbiakban: Társaság/ a munkavégzés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a társaság keretein belül szervezett eseményekről oktató, tájékoztató, ill. bemutatófilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság munkavállalói szerepelnek. 

A munkavállalókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ezt kizárólag a munkavállaló írásos hozzájárulása alapján teszi. A Társaság garanciális elemként kinyilvánítja, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.

A Társaság a videó, ill. fényképfelvételekkel kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság recepcióján megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság adatvédelmi tisztségviselőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Dátum: …………………………

                                                                                                     ………………………………………..

 ……………… Kft. képviseletében 

A …………………… Kft. adatvédelmi és adatvédelmi szabályzatát megismertem, a videó, ill. fényképfelvétel készítéséhez egyéni döntésem alapján  hozzájárulok – nem járulok hozzá (megfelelő aláhúzandó)

Dátum:………………………..

                                                                                   …………………………………………

                                                                                              Munkavállaló